گلستان ،گرگان

09912619005
01732156865

info@dehkadehsabzco.com

دستگاه جوجه کشی مخصوص غاز باچرخش ۱۸۰درجه

دستگاه جوجه کشی مخصوص غاز باچرخش ۱۸۰درجه

دستگاه جوجه کشی مخصوص غاز

باچرخش ۱۸۰درجه باحرکتی آرام بدون ایجاد ضربه وتنش به تخمها باطراحی شانههای جدید

ساخته با اصول مهندسی وکاملا صنعتی وکاربردی با راندمان ودوام بالا